Tento blog slúží len pre retro zábavu,nepropaguje žiadný politický systém.
príbuzný blog:
http://socikstyle.blogspot.com/

utorok 3. mája 2011

PRAMEN-ZDROJ:SIEŤ SAMOOBSLÚH V ČSSR


            
      PRAMEN                
               ZDROJ


        
                       
POZNÁMKY-SKRATKY:MO-malobchod,VO-veľkoobchod,VDP-veľkodistribučný podnik.N.P.- národný podnik,NV- národný výbor,VPT-veľkoobchod potravinárského tovaru,DPV-družstevný potravinárský veľkoobchod.

                             Predajňa Pramen v Prahe 12,bývalá Stalinová trieda 3:rok 1959


Národný podnik Pramen bola sieť ochodov-samoobslúh s potravinami.
Bol vytvorený  v roku 1948 z podstát znárodnených podnikov:
 Julius Meinl Praha,Viedeň-majetok na území ČSSR.
-Karel Kulík a spol. Praha
-A.Vomáčka a spol. Praha
-Pramen bratří Vodičkové Praha
-konfiskát Gustav Roust Ústí nad Labem
Hlavným predmetom podnikania tohto podniku bol obchod so zmiešaným tovarom,zvlášť s koloniálným a lahôdkárskym.
Podnik mal právo podnikat aj v obore pohostinskom a výčapníckom,podávať kávu,čaj,teda teplé nápoje.

                                                     Predajňa v Prahe 6,Dluhý lán:1959Obchodnú sieť predstavovalo 180 predajní,vtedy nazívaných filiálky.
Ich celkový obrat činil 587 miliónov korún-v starej mene-ešte pred menovou reformou.
Pramen mal vtedy 1200 zamestnancov,aj s administratívou.
Sídlom podniku bola Praha.Prvým podnikovým riaditeľom bol Josef Pertlíček.
Pôsobnosť n.p. Pramen sa vzťahovala len na české kraje.
Na slovensku bol neskôr zriadený n.p. Zdroj,základom tohto podniku sa stalo 28 predajní firmy Julius Meinl,firmy Lamplota a Jedla Bratislava.Sídlom podniku na slovensku bola Bratislava.
Prvým riaditeľom sa stal František Sloboda.

                                                            Pramen Česká Lípa 1959Pramen sa zaoberal maloobchodnou činnosťou,výnimku tvorilo len územie ústredného národného výboru v Prahe,kde vykonával pre svoje vlastné potreby aj veľkoobchodnú činnosť.Na ostatnom území ČR boli predajne Pramen zásobované VDP,ktr. dodával predajniam tovar prostredníctvom svojich pobočiek.
Prevažná časť potravín sa vtedy predávala,ešte na lístky,ktr. predajne odovzdávali NV,kde im boli vydávane odberné listy na jednotlivé druhy potravín.Tovar dennej potreby,ako chlieb,pečivo,mäso a mäsové výrobky,mlieko,konzervárenské výrobky dodávali  výrobné závody  predajniam priamo.

                                                        Pramen Česká Lípa 1959V 1. etape bo n.p. Pramen riadený centrálne,pretože sieť predajní bola ešte malá a administratíva zo znárodnených firiem bola rozdielna a musela sa scentralizovať.
V roku 1949 ešte v apríly nebola v celej rade okresných miest  žiadna predajňa Pramenu.
V decembri 1949 mal Pramen 2145 predajní a o rok neskôr  už 3029 predajní a v roku 1951 to bolo už 9081 predajní.
Keď v roku 1948 mal n.p. Pramen 1200 zamestnancov,tak už o rok neskôr mal 8334 z toho bolo 915 v administratíve a v roku 1951 to bolo už 23521 zamestnancov a z toho 3500 v administratíve.
Tržby v n.p. Pramen boli v roku 1949 - 9915 000 000 korún v starej mene roku 1951 to už bolo 19 027 000 000 korún v starej mene.

                                      Predajňa Pramen v Prahe 13,Kodaňská ulica:rok 19591.júna 1949 nastala decentralizácia obchodu a vytvorilo sa 7 oblastných správ a ich pôsobnosť sa
vzťahovala vždy na dva kraje.Vznikli krajské správy,ktr. riadili podniky.
Na slovensku n.p. Zdroj Bratislava v roku 1949 zahrňovala 420 predajní  a v roku 1951 to bolo už 2342 predajní so 6098 pracovníkmi.V roku 1951 prevzal Pramen predajne mäsa-4975 od čs. mäsového priemyslu,ale aj predajne mlieka,cukrární,predajní chlieb-pečivo a predajní tabaku.
Na prevzatie cca 10 000 predajní mali veľmi krátku dobu.Vzhľadom na lístkové hospodárstvo bolo treba v tejto dobe zriadiť organizačné medzičlánky-okresné účtarne,ktr. vyriaďovali finančné a inšpekčné činnosti.

Predajňa Pramen Praha 3,Sokolovská třída 68:rok 1959

                                 Veľkopredajňa Cíl,Praha zahradní město:rok 1968

                                      Veľkopredajňa Hanačka Olomouc,rok 1968.

                             Cukráreň Pramenu Praha (bývala cukrárňa Berger),rok 1968

                               Veľkopredajňa Hanačka v Olomouci,interiér z roku 1968.

            Prvá predajňa so samoobsluhou: Praha 3-Žižkov,ktr. bola zriadená v roku 1955.PREDAJNE PRAMEN A ZDROJ V OBDOBÍ 1951-1958

1.10.1951 bola zriadená hlavná správa obchodu s potravinárskym tovarom.Pre české kraje kraje sídlila hlavná správa v Prahe a riadila 103 podnikov a podnikové riaditeľstvo veľkoobchodu s potravinárskym tovarom,ktr. podliehali v krajoch veľkoobchodné podniky.Na slovensku,pre Zdroj sídlila hlavná správa v Bratislave a riadila 3 oblastné správy Zdroj a 6 podnikov veľkoobchodu potravinárskym tovarom.Posobnosť podnikov Pramen a Zdroj sa vzťahovala na 1 až 3 okresy podľa rozsahu maloobchodnej siete.

Predajňa Pramen Praha 12,Husitská ulica:rok 1959

 PO MENOVEJ REFORME : 1953

Zrušením viazaného trhu bola počiatkom roku 1954 uskutočnená ďalšia zmena organizácie potravinárskeho obchodu.Veľkoobchodná činnosť bola odlúčená od maloobchodu.Ako riadiaci orgán bola zriadená hlavná správa veľkoobchodu s spôsobnosťou na celom území republiky.Jej podliehali krajské veľkoobchodné podniky.V malobchodnej činnosti bola rozdelená hlavná správa pre české kraje na dve hlavné správy  a to pre západné a východne oblasti republiky a bola vyčlenená obchodná činnosť s tabakovými výrobkami.
Takže od roku 1954 podnik Pramen riadili hlavné správy priamo.
Vo veľkých mestách,ako Praha,Ostrava,Bratislava,Brno sa podniky Pramen a Zdroj špecializovali na špecializované podniky Pramen-maso,Pramen-chlieb-pečivo,Pramen-mlieko,Pramen-ovocie a zelenina a mali na starosti voči výrobe uplatňovať väčšie požiadavky na množstvo,akosť a sortiment tovaru bežnej potreby.
V roku 1955-1958 vznikla nová hlavná správa obchodu s ovocím a zeleninou-pod skratkou OZ.

 Predajňa Pramen Praha 14,ulica Mikuláša Husi

 ZMENY V ORGANIZÁCII V ROKOCH 1958-1963

1955-zriadený družstevný potravinársky veľkoobchod jako účelové zariadenie jednotlivých krajských zväzov spotrebných družstiev.
1957-DPV dostal pevný status a organizačný poriadok
1958-boli zrušené hlavné správy a to nielen v potravinárskom odvetví.V jednotlivých krajoch boli zriadené podniky spojeného VO  v ktr. bola sústredená veľkoobchodná činnosť.Pre MO činnosť  bolo zriadené združenie MO podnikov,ktr. riadila činnosť  okresných podnikov Pramen a aj odevný obchod,domáce potreby,obuv,drobný tovar a obchodné domy.
Spojené VO boli samostatné podniky podliehajúce priamo ministerstvu vnútorného obchodu v oblasti plánovania a prevádzkovej činnosti.Tovar centrálne zaisťovala z výrobných podnikov a z dovozu nákupňa spojeného veľkoobchodu.
1960-bolo zriadené združenie potravinárského obchodu.Riadilo VO i MO činnosť na úseku potravín ,spolu s tabakom a na úseku zeleniny a ovocia.Malo celoštátnu pôsobnosť.
V jednotlivých krajoch riadili VO činnosť  VO podniky,ktr. mali v okresoch závody.MO činnosť riadili krajské správy Pramen-Zdroj.Nákup a VO so zeleninou a ovocím riadili podniky Zelenina,ktr. podliehali závody v okresoch.

 
 Veľkopredajňa v Brne,rok 1968 

 ORGANIZÁCIA POTRAVINÁRSKEHO PODNIKU V OBDOBÍ 1960-1963

-11 krajských správ Pramen-Zdroj malo 131 okresných podnikov a 10 podnikov údržieb obchodu
-11 VO podnikov so 132 okresnými závodmi a 11 závodmi údržba a pomocné prevádzky
-11 podnikov Zelenina so 107 okresnými závodmi a 307 odbytovými skladmi,210 výkupňami a 60 baliarňami ovocia a zeleniny.
-1 podnik Baliarne obchodu s 11 závodmi pre baliarenskú a skladovaciu činnosť
1 závod  Ústav kontroly a vývoja akosti potravín
Združenie potravinárskeho obchodu malo 99 691 zamestnancov
-z toho 55 920 v prevádzkovej činnosti MO a 11 936 vo VO činnosti
-6348 vo výkupnej a VO činnosti Zelenina a Ovocie
-1396 v Baliarniach obchodu
V roku 1960 bol MO obrat  24,1 mld Kč VO obratu.

 
    Veľkosklad Praha Strašnice,rok 1968 


V roku 1963 predalo združenie potravinárskeho obchodu výkupnú a  VO činnosť na úseku zeleniny,ovocia neskor špecializované MO jednotky v novo vytvorenom združení obchodu s ovocím a zeleninou.
Predaním tejto činnosti znamenalo úbytok 1,786 mld Kč MO obratu a menej o 10 399 zamestnancov.
Od roku 1963 nastala nová sústava riadenia potravinárskeho obchodu ,tým,že sa  spojilo VO a MO činnosť v krajoch a okresoch v jeden organizačný celok.
Pre konečné usporiadanie potravinárskych podnikov bola zvolená forma trustovej organizácie:
-13 podnikov Potraviny Pramen v krajoch s 122 závodmi Potraviny v okresoch
-10 technicko opravárenskych závodoch a 1 závodom údržba a pomocné prevádzky
Súčasťou trustu boli Baliarne obchodu s 8 závodmi a 1 ústav kontroly a vývoja akosti potravín v Prahe.Za všetko zodpovedalo odborové riaditeľstvo.
Podnik Pramen-Zdroj mal v roku 1968 MO obrat 32,4 mld Kčs a VO obrat 28,3 mld Kč.
-celkom mal 87 840 zamestnancov,okrem toho 11 200 učňov
-v MO pracovalo 52 129 a vo VO pracovalo 6 386 zamestnancov

BUDÚCE TÉMA: VÝKLADY A REKLAMA OBCHODU PRAMEN.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára